caută:   
 
 

evenimente actuale

 
 
Îmbinarea simfonismului cu expresivitatea în muzica de balet a lui P. I. Ceaikovski: 180 de ani de la naşterea compozitorului
Îmbinarea simfonismului cu expresivitatea în muzica de balet a lui P. I. Ceaikovski: 180 de ani de la naşterea compozitorului

Loc: Expoziţie virtuală de partituri și fotografii din colecțiile BNaR, realizată cu ocazia împlinirii a 180 de ani de la naşterea compozitorului Piotr Ilici Ceaikovski.

Data: din 14 aprilie 2020

 
 
 
 
 
 

achiziţii recente

 
Horia C.MATEI, Silviu NEGUȚ, Ion NICOLAE. Enciclopedia statelor lumii
Horia C.MATEI, Silviu NEGUȚ, Ion NICOLAE. Enciclopedia statelor lumii / statistici mondiale: Adrian Kanovici. Ed. a 16-a. Bucureşti: Meronia, 2020. 864 p.: 398 hărţi, ilustrații color ale tuturor drapelelor și capitalelor statelor de pe glob.
09.10.2020
 
Mária PAKUCS-WILCOCKS. Sibiul veacului al XVI-lea: rânduirea unui oraş transilvănean
Mária PAKUCS-WILCOCKS. Sibiul veacului al XVI-lea: rânduirea unui oraş transilvănean / ilustraţia copertei: Radu Oltean, reconstituire a Pieței Huet din Sibiu la anul 1520. Bucureşti: Humanitas, 2018. XVI, 270 p.: facs., il. color. (Istorie. Societate & civilizaţie)
13.08.2020
 
Arhimandrit Paisie TEODORESCU. Reşedinţa Patriarhală. Istorie şi artă
Arhimandrit Paisie TEODORESCU. Reşedinţa Patriarhală. Istorie şi artă / cuv. înainte: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Bucureşti: Editura Basilica, 2018. 542 p.: fotogr. color. (Cota V 24.387)
11.08.2020
 

expoziţie virtuală

 
Codex Aureus
Codex Aureus Cel mai faimos manuscris medieval occidental anluminat din colecţia bibliotecii şi totodată din România este un fragment de evangheliar latin pe pergament din anul 810. (MS II.1).
31.10.2008
 

noutăţi

 
25 februarie 2014
Concurs de management pentru Biblioteca Naţională a României
Ministerul Culturii organizează, la sediul său din Bd. Unirii nr. 22, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modifcările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, Modelului-cadru al caietului de obiective, Modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură -concursul de management pentru Biblioteca Naţională a României.
Condiţii de participare:
a)    are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
b)   are capacitate deplină de exerciţiu;
c)    are studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele domenii de licență[1]:
 I. domeniul fundamental de ierahizare - științe umaniste și arte; ramura de știință –filologie, domeniul de ierarhizare – filologie, domeniul de licență - limbă şi literaturăsau limbi moderne aplicate;
II. domeniul fundamental de ierahizare - științe umaniste și arte; ramura de știință –istorie, domeniul de ierarhizare – istorie şi studiul patrimoniului, domeniul de licență -istorie;
III. domeniul fundamental de ierahizare - științe umaniste și arte; ramura de știință –studii culturale, domeniul de ierarhizare – studii culturale, domeniul de licență - studii culturale.
d)   are experienţă profesională în domeniul de referinţă de minim 5 ani;
e)    are studii post-universitare de biblioteconomie sau cursuri de biblioteconomie;
f)     are studii post-universitare de management sau cursuri de management;
g)   nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţie din România[2];
h)   nu a împlinit vârsta legală pentru pensionarea pentru limită de vârstă;
i)     cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională şi cunoştinţele de operare PC, constituie avantaj.
 
 
Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, elaborat în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, Modelului-cadru al caietului de obiective, Modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură, după cum urmează:
 
 
a)    25.02.2014, aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concurs şi a bibliografiei, a caietului de obiective, Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de management, precum şi a datelor de depunere a mapelor de concurs, a planurilor de management şi desfăşurarea etapelor concursului;
b)   18.03.2014: data limită pentru depunerea planurilor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;
c)    19 – 26.03.2014: analiza planurilor de management – prima etapă.
d)   27 – 31.03.2014: susţinerea planurilor de management în cadrul interviului – a doua etapă.
 
 
Dosarele de concurs şi planurile de management se depun, la sediul Ministerului Culturii,până în data – 18.03.2014 – la Compartimentul Managementul Instituţiilor de Cultură – etajul 5, camera 537  sau la Direcția Generală Buget, Finanțe, Contabilitae și Resurse Umane – etajul 4, camera 419.
 

Dosarul de concurs trebuie să conţină:
a)    cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de e-mail;
b)   copie după actul de identitate;
c)    curriculum vitae (cf. H.G. nr. 1021/2004);
d)   diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări;
e)    adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel puțin 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
f)     cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;
g)   copie de pe carnetul de muncă, valabil până la 01 ianuarie 2011 şi adeverinţă de salariat pentru perioada ulterioară, conform prevederilor legale;
h)   declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajează, dacă este cazul, să renunţe la postul de conducere deţinut, în condiţiile în care este declarat câştigător în cadrul acestui concurs de management;
i)     planul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective, în format scris şi în format electronic (CD sau DVD).
 
 
Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
 
 
Regulamentul concursului şi caietul de obiective se pot obţine de la sediul Ministerului Culturii sau de la sediul Bibliotecii Naţionale a României, sau se pot descărca de pe pagina oficială de internet a Ministerului Culturii (www.cultura.ro).
 
 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Managementul Instituţiilor de Cultură (telefon/fax: 021–224.27.15) sau de la Direcţia Generală Buget, Finanţe, Contabilitate şi Resurse Umane (telefon/fax: 021–224.28.19) din cadrul Ministerului Culturii şi (luni–joi între orele 8,30–17,00; vineri între orele 8,30–14,30).
 
 
 
OMC nr. 2096-17.02.2014 - Caiet de obiective BNR
OMC nr. 2097-17.02.2014 - regulament concurs
ROF BNR - Anexa nr. 1 la Caiet de obietctive BNR
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:
Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 111/1995 privind depozitul legal de documente, republicată;
Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;
Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
Codul Muncii din 24 ianuarie 2003 (legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare);
Legea Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum și alte masuri in domeniul cheltuielilor publice;
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
OMFP nr. 946/2005  pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

________________________________________
[1] Studii stabilite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 493 din 17 iulie 2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, cu modificările și completările ulterioare.
[2] Condiţie aplicabilă în cazul câştigării concursului de management.

 
 

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 
Program
Luni-Vineri: 11.00-15.00
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații deschise (parter, mezanin, et. 1-3):
luni - vineri: 08:00-20:00; 
sâmbătă: 09:00-18:00.

Birou Înscrieri
luni - joi: 10:00-18:00; 
vineri: 10:00-17:00.

Sălile de lectură se vor menține închise pe perioada stării de alertă.

Săli de lectură (et. I) 
► Sala de Științe filologice „Mihai Eminescu”
► Sala de Științe Economice „Virgil Madgearu”
► Sala de Științe Juridice „Mircea Djuvara”
► Sala de copii și tineret „Ionel Teodoreanu”
►Centrul de Resurse și Informare „American Corner București”
►Sala multimedia „George Enescu”

Săli de lectură (mezanin)
Ludoteca „Apolodor din Labrador” 
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2020 Biblioteca Naţională a României