caută:   
 
 

isbn

 
Catalogul Editurilor din România, ediţia a 2-a, 2015

Stimaţi editori,

În acest an, Centrul Naţional ISBN din cadrul Bibliotecii Naţionale a României va publica o nouă ediţie a Catalogului Editurilor din România – C.E.R.

Catalogul va conţine informaţii referitoare la editurile din România, informaţii preluate din baza de date a editurilor din România, administrată de Centrul Naţional ISBN.

Pentru ca informaţiile din aceasta bază de date să fie corecte şi conforme cu realitatea, vă invităm să completaţi Formularul pentru actualizarea bazei de date a editurilor din România.

Centrul Naţional ISBN vă stă la dispoziţie pentru orice sugestii şi întrebări referitoare la Catalogul Editurilor din România – C.E.R. la tel. 021.3112635, fax 021.3124990, e-mail – persoană de contact Laura Mărgărit.

Vă mulţumim anticipat pentru colaborare. Sperăm ca împreună să realizăm un produs de referinţă pentru piaţa editorială românească şi un instrument de lucru util tuturor celor care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu.


ISBN – INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER

 
ISBN este un cod internaţional de identificare a cărţilor, definit prin ISO 2108.

Sistemul ISBN este aplicat în peste 160 de ţări. Activitatea ISBN este administrată la nivel mondial de către Agenţia Internaţională ISBN cu sediul în Londra, iar la nivel naţional de către Centrul Naţional ISBN, parte a Centrului Naţional ISBN-ISSN-CIP din cadrul Bibliotecii Naţionale a României.

Acordarea codurilor ISBN este un serviciu gratuit, atât pentru edituri, cât şi pentru autorii care publică în regie proprie (ISBN ocazional).

Ce este codul ISBN ?
Centrul Național ISBN
Categorii de documente care primesc cod ISBN
Categorii de documente care nu primesc cod ISBN
Reguli de acordare a codurilor ISBN pentru edituri
Reguli de acordare a codurilor ISBN pentru autori (coduri ISBN ocazionale)
Formular-cerere de acordare a codurilor ISBN pentru autori (coduri ISBN ocazionale)
Reguli de utilizare a codurilor ISBN
Reguli de utilizare a codurilor ISBN pentru documente electronice
Materiale necesare înscrierii editurii şi obţinerii codurilor ISBN
Materiale necesare la solicitarea de noi coduri ISBN
Întrebări frecvente despre ISBN
Contact


Ce este codul ISBN?

Codul ISBN reprezintă numărul internaţional standardizat al cărţii.

Este întotdeauna format din 13 cifre grupate în 5 segmente de lungimi variabile, separate de cratimă:

 • prefix 978 – identifică producţia editorială de carte la nivel internaţional;
 • codul de ţară – indică grupul naţional, lingvistic sau geografic. Acest segment desemnează grupul lingvistic (limba) editorului, şi nu limba în care este publicată cartea; 973 si 606 identifică editorii din România
 • codul de editură – identifică editorul documentului. Lungimea sa variază în funcţie de numărul lucrărilor publicate de editor;
 • număr de identificare a documentului – numerotează documentul printre publicaţiile editorului;
 • cifra de control – este ultima cifră a codului ISBN. Aceasta permite verificarea validităţii codului ISBN.
Avantajele folosirii codului ISBN sunt:
 • identificarea unică a documentelor în baze de date bibliografice evitând astfel confuzia între titlurile identice sau între ediţiile aceluiaşi titlu publicate în formate diferite (tipărit, CD-ROM, online);
 • identificarea unică a editurilor în baze de date bibliografice evitând astfel confuzia între editurile cu aceeaşi denumire;
 • facilitarea operaţiilor de gestiune a stocurilor de carte în biblioteci, edituri, librării, agenţii de difuzare;
 • achiziţia, gestiunea şi distribuţia cărţilor pe baza codului ISBN;
 • participarea la programul CIP (Catalogarea înaintea Publicării).
 
Centrul Naţional ISBN

Centrul Naţional ISBN a fost înfiinţat în anul 1989, iar din 1996 funcţionează în cadrul Bibliotecii Naţionale a României, sub asistenţă de specialitate oferită de Agenţia Internaţională ISBN de la Londra.

Principalele responsabilităţi ale Centrului Naţional ISBN sunt:
 • înregistrarea editurilor;
 • acordarea codurilor ISBN pentru edituri;
 • acordarea codurilor ISBN pentru persoanele fizice sau juridice care editează lucrări în regie proprie;
 • organizarea şi actualizarea bazei de date a editorilor din România şi a codurilor ISBN alocate acestora;
 • raportarea la Agenţia Internaţională ISBN a activităţii editoriale naţionale spre a fi inclusă în Registrul Internaţional al Editorilor – The Global Register of Publishers;
 • realizarea şi distribuirea materialelor informative şi de promovare în scopul implementării corecte a sistemului ISBN în România, în acord cu politica şi strategia Agenţiei Internaţionale ISBN;
 • realizarea instructajelor cu editorii privind modul de folosire a codurilor ISBN.

Toate serviciile oferite de Centrul Naţional ISBN sunt servicii specializate şi gratuite.

 
 
Categorii de documente care primesc cod ISBN

Sunt identificate prin cod ISBN documentele editate pe teritoriul României, accesibile publicului larg, care nu sunt personalizate şi nu apar cu periodicitate sub acelaşi titlu:

 • cărţi şi broşuri tipărite;
 • cărţi şi broşuri electronice offline (CD-ROM sau DVD-ROM) sau online;
 • cărţi şi broşuri în alfabet Braille;
 • cărţi audio pe casete, CD-ROM sau DVD-ROM;
 • publicaţii microformate;
 • atlase şi hărţi geografice;
 • copii digitizate ale publicaţiilor monografice tipărite;
 • programe de calculator educaţionale sau didactice;
 • publicaţii multimedia în care principalul constituent este un text scris.

 
Categorii de documente care nu primesc cod ISBN
 • publicaţii periodice;
 • partituri muzicale;
 • înregistrări muzicale;
 • documente cuprinzând informaţii de natură efemeră (de exemplu materialele publicitare, orare, jurnale, agende);
 • lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie şi teze de doctorat nepublicate;
 • tipărituri fără pagină de titlu sau text însoţitor;
 • documente personale (curriculum vitae etc);
 • documente interne instituţionale (proceduri de lucru, regulamente, fişe de post, planuri de lecţie, cataloage şcolare etc)
 • felicitări;
 • programe de calculator, altele decât cele educaţionale sau didactice;
 • corespondenţă electronică;
 • jocuri;
 • website-uri, weblog-uri;
 • motoare de căutare.
sus

Reguli de acordare a codurilor ISBN pentru edituri

Centrul Naţional ISBN atribuie editurilor coduri ISBN, în serii de câte 10 coduri, maxim 50 de coduri / solicitare. Numărul de coduri ISBN solicitate trebuie să fie în concordanţă cu numărul de titluri din planul editorial. Solicitarea de noi coduri ISBN se va face concomitent cu justificarea (obligatorie) a codurilor ISBN solicitate anterior, conform Listei codurilor ISBN utilizate.


Un editor care are mai multe case de editură şi publică lucrări sub numele fiecăreia, va solicita serii de coduri ISBN diferite pentru fiecare editură.

În cazul schimbării adresei, denumirii sau a altor elemente de identificare a editurii, editorul va anunţa în scris Centrul Naţional ISBN, pentru a actualiza înregistrarea din baza de date.

Codurile ISBN sunt transmise solicitantului în scris: direct, prin fax sau e-mail. Nu se transmit coduri ISBN prin telefon.

Codurile ISBN pentru edituri sunt gratuite.Reguli de acordare a codurilor ISBN pentru autori (coduri isbn ocazionale)

Centrul Naţional ISBN atribuie coduri ISBN pentru lucrări ocazionale sau în regia autorului în număr de maxim 2 coduri/solicitant într-un an calendaristic.

Materialele necesare pentru acordarea codului ISBN ocazional sunt următoarele:

Formularul cerere de acordare a codurilor ISBN pentru autori (coduri ISBN ocazionale)
• copia A4 a copertei 1, pentru lucrările tipărite;
• copia A4 a ecranului de prezentare, pentru documentele electronice.

Solicitările se depun direct la sediul Bibliotecii Naţionale a României sau sunt transmise prin fax sau e-mail. Codul ISBN se acordă în maximum 2 zile lucrătoare de la recepţionarea corectă şi completă a materialelor solicitate. Codul ISBN va fi transmis solicitantului, numai în scris, prin fax sau e-mail. Nu se transmit coduri ISBN prin telefon.

Codurile ISBN ocazionale sunt gratuite.

Solicitarea de acordare a unui cod ISBN pentru o lucrare în regie proprie se face cu maxim 2 săptămâni înainte de momentul în care manuscrisul urmează să fie publicat/tipărit, conform declaraţiei autorului.

Pe coperta 1 a lucrărilor apărute în regia autorului (sau ocazional) vor apărea în mod obligatoriu următoarele informaţii: titlul, autorul, locul şi anul publicării. Nu se va specifica numele unei edituri, fiind lucrări realizate în regie proprie. Orice alte informaţii despre tipografie, tehnoredactare, grafică etc. vor fi menţionate pe verso paginii de titlu.

Datele declarate de solicitantul codului ISBN ocazional în formularul cerere vor fi incluse în baza de date a editorilor din România, parte a Registrului Internaţional al Editorilor.

Important!!!

Lucrările realizate în regie proprie nu primesc Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României.


 
 
Reguli de utilizare a codurilor ISBN

Cărţi şi broşuri într-un volum:
Regulă: se alocă un cod ISBN care se tipăreşte pe verso paginii de titlu (în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României) şi pe coperta a IV-a.

Lucrarea în mai multe volume:
Regulă: se alocă un cod ISBN pentru partea generală (lucrarea în totalitatea sa) şi câte un cod ISBN pentru fiecare volum în parte.

 

Cele 2 coduri ISBN (codul ISBN general şi codul ISBN specific volumului) ale fiecărui volum se tipăresc pe verso paginii de titlu (în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României) şi pe coperta a IV-a.


Retipărire (prelungire de tiraj):
Definiţie: Retipărirea reprezintă un nou tiraj al unui document deja publicat. Documentul retipărit nu suferă nicio modificare faţă de documentul original în ceea ce priveşte textul, numele autorului, titlul, anul publicării şi formatul de prezentare.

Sunt admise anumite modificări faţă de documentul original: schimbarea preţului, grafica originală a copertei, corectarea greşelilor de ortografie care nu afectează sensul textului, precum şi adăugarea sau suprimarea câtorva rânduri care nu afectează numărul de pagini şi sensul textului.

Regulă: se păstrează codul ISBN original, care se tipăreşte pe verso paginii de titlu (în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României) şi pe coperta a IV-a.

Ediţie nouă:
Definiţie: Ediţia nouă este documentul care, faţă de original, suferă modificări asupra textului, anului publicării, formatului, sau se introduc ilustraţii în interiorul documentului.
Regulă: se alocă un nou cod ISBN, care se tipăreşte pe verso paginii de titlu (în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României) şi pe coperta a IV-a.

Coediţie:
Definiţie: Coediţia este lucrarea realizată în colaborare de 2 sau mai multe edituri care sunt menţionate pe pagina de titlu.
Regulă: fiecare editură acordă lucrării respective câte un cod ISBN din seria de coduri proprie. Codurile ISBN vor fi tipărite pe verso paginii de titlu (în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României) şi pe coperta a IV-a (fiecare cod ISBN va fi însoţit de numele editurii care l-a alocat).

 

Reguli de utilizare a codurilor ISBN pentru documente electronice

Cărţi electronice offline ((CD-ROM, DVD-ROM, dischetă)
Definiţie: Cartea electronică (pe suport fizic) este un document stocat în formă electronică pe CD-ROM, DVD-ROM, dischetă, etc.
Regulă: se acordă un cod ISBN care se menţionează pe orice etichetă ataşată permanent suportului fizic şi pe ecranul de prezentare.

Cărţi electronice online
Definiţie: Cartea electronică online este un document (însoţit sau nu de imagini) având elemente de identificare bibliografică proprii (titlu, autor, an de publicare), stocat într-un fişier electronic în diferite formate (epub, pdf, mobi, etc) şi transmis prin mijloace electronice (internet).
Reguli:
a. se alocă un cod ISBN distinct pentru fiecare format (epub, pdf, mobi etc);
b. se alocă un cod ISBN distinct pentru fiecare ediţie cu un sistem de protecţie tip DRM diferit (ADOBE ACS4, Apple Fairplay, OMA - Open Mobile Alliance, social DRM etc).
c. se alocă coduri ISBN diferite pentru ediţiile care au acelaşi tip de sistem de protecţie DRM, dar au drepturi de utilizare media diferite (copiere, imprimare/tipărire etc).
Codul ISBN se menţionează pe ecranul de prezentare al documentului.

Copii digitizate ale publicaţiilor monografice tiparite
Definiţie: Copiile digitizate ale publicaţiilor monografice tipărite sunt documentele tip monografie a căror informaţie este captată în format digital cu ajutorul unui echipament tehnic digital (cameră digitală, scanner etc).
Regulă: se alocă un cod ISBN distinct, diferit de cel al ediţiei tipărite, cod care se menţionează pe ecranul de prezentare.

Programe de calculator educaţionale sau didactice
Definiţie: Programul de calculator educaţional sau didactic reprezintă un produs software într-un format executabil sau nu, ce poate fi utilizat pe orice calculator şi care are scop educaţional sau didactic.
Regulă: se alocă un cod ISBN care se menţionează pe ecranul de prezentare şi/sau pe coperta suportului fizic.

Publicaţii multimedia în care principalul constituent este textul scris
Definiţie: Publicaţiile multimedia sunt publicaţii care conţin text, imagine, sunet, animaţie grafică pe suport informatic având elemente de identificare bibliografică proprii (titlu, autor, an de publicare).
Regulă: se alocă un cod ISBN care se menţionează pe ecranul de prezentare şi/sau coperta suportului fizic.

Cărţi audio (audiobooks)
Regulă: se alocă un cod ISBN.
Codul ISBN se menţionează pe produs şi/sau pe orice etichetă ataşată permanent documentului.


Materiale necesare pentru înregistrarea unei edituri şi obţinerea de coduri ISBN


Activitatea de editare carte este menţionată la Secţiunea J - Informaţii şi comunicaţii - Diviziunea 58, Grupa 581, Clasa 5811.

Pentru înregistrarea unei edituri este necesar să telefonaţi pentru programare, la tel. 021.311.26.35, 021.314.24.34/int. 1035.

Înregistrarea editurii se va face numai în prezenţa directorului sau a persoanei desemnate să se ocupe de activitatea editorială (cu împuternicire scrisă în acest sens).

La înregistrare, editorii primesc o primă serie de 10 coduri ISBN.

Solicitantul poartă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea şi valabilitatea datelor înscrise în formularul-cerere. Aceste date vor fi incluse în baza de date a editorilor din România, parte a Registrului Internaţional al Editorilor.


Materiale necesare pentru înregistrarea unei edituri care va funcţiona în cadrul unui SRL

 

 1. Statutul societăţii, în care se prevede activitatea de editare carte – original;
 2. Sentinţa judecătorească - original;
 3. Certificatul de înregistrare eliberat de Registrul Comerţului – original şi copie;
 4. Formularul cerere – se va completa în momentul înregistrării editurii la sediul Bibliotecii Naţionale a României;
 5. Ştampila societăţii;
 6. Planul editorial - Model de plan editorial

Important!
Societăţile comerciale înfiinţate înainte de 01.01.2008 trebuie să-şi preschimbe actele conform prevederilor noii ediţii a Clasificării Economiei Naţionale – CAEN.

Materiale necesare pentru înregistrarea unei edituri care va funcţiona în cadrul unei fundaţii sau asociaţii

 1. Statutul fundaţiei sau asociaţiei non-profit, în care se prevede activitatea de editare carte – original;
 2. Sentinţa judecătorească - original şi copie;
 3. Formularul cerere – se va completa în momentul înregistrării editurii la sediul Bibliotecii Naţionale a României;
 4. Ştampila fundaţiei sau asociaţiei non-profit;
 5. Planul editorial - Model de plan editorial

Materiale necesare pentru înregistrarea unei edituri care va funcţiona în cadrul unei asociaţii familiale sau pentru o persoană fizică autorizată

1. Certificatul de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului - original şi copie;
2.
Certificat constatator în care se prevede activitatea de editare carte;
3. Formularul cerere– se va completa în momentul înregistrării editurii la sediul Bibliotecii Naţionale a României;
4. Ştampila persoanei fizice autorizate sau asociaţiei familiale;
5.
Planul editorial - Model de plan editorial


Materiale necesare pentru înregistrarea unei edituri care va funcţiona în cadrul unui centru de cultură

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului de cultură, în care se prevede activitatea de editare carte – copie;
 2. Formularul cerere – se va completa în momentul înregistrării editurii la sediul Bibliotecii Naţionale a României;
 3. Ştampila unităţii;
 4. Planul editorial - Model de plan editorial

Materiale necesare pentru înregistrarea unei edituri noi care va funcţiona în cadrul casei corpului didactic

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al casei corpului didactic, în care se prevede activitatea de editare carte – copie;
 2. Formularul cerere – se va completa în momentul înregistrării editurii la sediul Bibliotecii Naţionale a României;
 3. Ştampila casei corpului didactic;
 4. Planul editorial - Model de plan editorial

Materiale necesare pentru înregistrarea unei edituri noi care va funcţiona în cadrul consiliului judeţean

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului judeţean, în care se prevede activitatea de editare carte – copie;
 2. Formularul cerere – se va completa în momentul înregistrării editurii la sediul Bibliotecii Naţionale a României;
 3. Ştampila consiliului judeţean;
 4. Planul editorial - Model de plan editorial

Materiale necesare pentru înregistrarea unei edituri noi care va funcţiona în cadrul unei universităţi

 1. Carta universităţii, în care se prevede activitatea de editare carte – copie;
 2. Formularul cerere – se va completa în momentul înregistrării editurii la sediul Bibliotecii Naţionale a României;
 3. Ştampila universităţii;
 4. Planul editorial - Model de plan editorial


Materiale necesare la solicitarea de noi coduri ISBN

Solicitarea de noi coduri ISBN se face concomitent cu transmiterea Listei codurilor ISBN utilizate - în dreptul fiecărui cod ISBN se va trece titlul, autorul şi stadiul lucrării la momentul justificării codului ISBN. Lista se referă la ultima serie de coduri ISBN utilizată şi trebuie redactată pe hârtie cu antetul editurii – adresa, telefon, fax, email, pagina web (permiţând astfel actualizarea datelor de identificare), semnată, ştampilată şi scrisă, obligatoriu, la calculator sau la maşina de scris.

Lista codurilor ISBN utilizate va fi transmisa prin fax (021.312.49.90) sau prin e-mail ().

În urma recepţionării corecte şi complete a Listei codurilor ISBN utilizate se va emite şi transmite către editor (prin fax sau e-mail) noua serie de coduri ISBN.

 
 
Întrebări frecvente despre ISBN
 
 1. Codul ISBN asigură exclusivitate asupra denumirii editurii sau denumirii cărţii?
  Nu. Acordarea codului ISBN pentru un titlu de carte nu conferă exclusivitate asupra denumirii editurii şi/sau titlului cărţii.
  Pentru protejarea denumirii editurii/titlului este necesară înregistrarea mărcii la O.S.I.M. (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci).
 2. Pentru un document ce va fi tipărit într-o altă ţară, dar editorul este din România, unde se va solicita codul ISBN ?
  Codul ISBN este întotdeauna acordat editorului sau distribuitorului şi nu tipografului. În acest caz, editorul va solicita Centrului Român ISBN un cod ISBN spre a fi tipărit pe carte, apoi îl va transmite persoanei care face tehnoredactarea.
 3. Unde se tipărește codul ISBN?
  Codul ISBN se tipăreşte pe verso paginii de titlu în cadrul descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României şi pe coperta a IV-a.
 4. Ce se poate face dacă ISBN-ul a fost tipărit greşit pe carte?
  Există mai multe feluri de greşeli: inversarea cifrelor, cifre în plus, cifre mai puţine, o cifră greşită, atribuirea aceluiaşi ISBN şi pentru ediţia nouă, lipsa ISBN-ului pentru partea generală a unei lucrări în mai multe volume, păstrarea aceluiaşi ISBN pentru un caiet de exerciţii atunci când acesta este însoţit şi de un manual, atribuirea unui ISBN acordat altui editor, etc. Toate aceste greşeli dăunează identificării documentului.
  Dacă nu se poate corecta codul ISBN în timp util, ar trebui cel puţin să se semnaleze greşeala inserând o erată în document.
  Dacă nici acest lucru nu este posibil, se va avea grijă ca la o eventuală retipărire să se acorde codul ISBN corect.
 5. Ce se poate face dacă s-a pierdut lista cu ISBN-uri?
  Va fi contactat Centrul Naţional ISBN.
  În nici un caz editorii nu vor crea singuri coduri ISBN.
 6. Un document poate să fie identificat prin 2 tipuri de coduri?
  Da.
  -în cazul în care o monografie face parte dintr-o serie/colecţie, acesta poate avea 2 coduri: un cod ISBN care identifică monografia propriu-zisă şi un cod ISSN care identifică titlu seriei/colecţiei.
  -în cazul în care un document conţine o parte monografică şi o alta muzicală (ex. partituri muzicale), aceasta va avea 2 coduri: un cod ISBN care identifică partea monografică şi un cod ISMN care identifică partea muzicală.
 7. Care este relaţia dintre codul ISBN şi codul de bare?
  Codul EAN 13 poate avea aceleaşi cifre ca şi codul ISBN.
  Un cod de bare nu este un cod ISBN şi nici un cod ISBN nu este un cod de bare.
 8. Care este relaţia între ISBN şi copyright?
  Codul ISBN este codul de identificare a unei cărţi, pe plan internaţional. El nu are valoare juridică şi nici nu oferă protecţie privind dreptul de autor.
 9. Un editor poate primi tipul de cod pe care îl solicită în mod expres?
  Nu.
 10. Acordarea codului de identificare a unui document se face în urma analizei tipologiei documentului prezentat, a informaţiilor furnizate de editori şi a criteriilor de eligibilitate. Este responsabilitatea Centrului Naţional să stabilească tipul de cod aplicabil pentru fiecare document, în concordanţă cu normele şi standardele în vigoare.
 11. Documentele electronice şi programele software primesc cod ISBN?
  Da. Documentele electronice şi programele software educaţionale primesc cod ISBN. El trebuie imprimat pe CD-ROM (copertă şi pe disc) şi pe ecranul de prezentare, în funcţie de suportul documentului.
 12. Se identifică prin cod ISBN lucrările manifestărilor ştiinţifice?
  Se identifică prin cod ISBN volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde etc), cu apariţie unică, titlu diferit la fiecare apariţie, fără elemente de numerotare, periodicitate sau continuitate sub acelaşi titlu.
  Nu se identifică prin cod ISBN volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde etc), cu apariţie periodică, sub acelaşi titlu, pe o perioadă de timp nelimitată, cu elemente de numerotare.
  În cazul în care un volum conţinând lucrările unei manifestări ştiinţifice face parte dintr-o serie/colecţie, acesta poate avea 2 coduri: un cod ISBN care identifică monografia propriu-zisă şi un cod ISSN care identifică titlu seriei/colecţiei.
  Volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice vor fi evaluate individual, pe baza paginii de titlu şi a informaţiilor furnizate de editori în vederea stabilirii codului de identificare corespunzător.
 
Contact

CENTRUL NAŢIONAL ISBN
BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Bd. Unirii nr. 22, sector 3,
cod 030833, Bucureşti
Tel. 021.311.26.35
Email:
Responsabil Centrul Naţional ISBN: Mihaela-Laura STANCIU
Coordonator Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP: Aurelia PERŞINARU

Formular pentru acordarea codului ISBN ocazional
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii

Titlul lucrării* 
Subtitlul lucrării 
Nume, Prenume autor* 
Localitate de publicare* 
Data publicării (ll/aaaa)* 
Format  tipărit
CD-ROM
DVD-ROM
online
Pentru formatul on-line indicaţi adresa (url)* 
Subiectul lucrării* 
Tiraj* 
Pagina de titlu* 
Nume solicitant* 
Calitate solicitant*  autor al lucrării
deținător al dreptului de autor
Adresa poștală*
Localitate* 
Județ* 
Telefon* 
Fax 
Email* 
Data solicitării* 
Introduceți rezultatul adunării (antispam)*  9 + 3Datele declarate în acest formular vor fi incluse în baza de date a editorilor din România, parte a Registrului Internaţional al Editorilor.

* Prin completarea acestui formular sunteți de acord în mod expres și neechivoc ca Biblioteca Națională a României sau un terț partener al acesteia să utilizeze datele dumneavoastră personale pentru a vă informa despre ofertele și serviciile Bibliotecii Naționale sau ale oricăror filiale sau sucursale ale sale. În conformitate cu prevederile legii 677/2001 dispuneți de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție , dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justitței. În cazul exprimării dreptului de opoziție, datele dumneavoastră vor fi șterse. Biblioteca Națională a României va păstra confidențialitatea acestor informații, cu excepția informațiilor solicitate de autoritățile legale competente.

cataloage/baze de date

 
 

Instrumente pentru Editori

 
 

NOU!

 


 

Programul bibliotecii

 
Program pentru înscrieri cititori:

Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 17.45
Marţi, Joi : 12.00 – 19.45

Program pentru îndrumare, săli de lectură şi ludotecă:

Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 18.00
Marţi, Joi : 12.00 – 20.00

Accesul cititorilor în spațiile deschise:

Luni, miercuri, vineri: 08.00 – 18.00
Marţi, joi: 08.00 – 20.00

Centrul Național ISBN-ISSN-CIP - program de relații cu publicul prin telefon:

Luni - vineri: 12.00 - 16.00
 

Biblioteca Digitală Naţională

 


 

CASIDRO

 
 

Reviste BNR

 
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2016 Biblioteca Naţională a României