caută:   
 
 

cariera în bn

 
Angajarea în cadrul Bibliotecii Naționale a României se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr.53/2003 – Codul muncii și a Hotărârii de Guvern nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completările ulterioare. 

Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii se face prin concurs sau examen, în limita posturilor vacante sau temporar vacante prevăzute în statul de funcţii. 

La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite prin anunțul de concurs și fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale. 

Pentru a aplica la oricare din posturile scoase la concurs de instituția noastră vă rugăm să urmăriti Anunțurile de concurs!
 

DOSARUL DE CONCURS

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
    d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    g) curriculum vitae;
    h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului, așa cum sunt menționate în anunțurile de concurs.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la  lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

MODALITATEA DE DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR

Concursurile se desfășoară în conformitate cu HG nr.286/2011.NOMECLATORUL PROFESIILOR DIN BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI


1.Conducere executiva
 • Director general
 • Director de specialitate
 • Director administrativ
 • Director economic
 • Şefi servicii/birouri/atelier

2. Servicii pentru utilizatori:
 • bibliotecar
 • redactor
 • tehnoredactor
 • mânuitor
 • garderobier
3. Personal administrativ şi de întreţinere:
 • Referent achiziții publice
 • Inginer
 • Subinginer
 • Tehnician
 • Mecanic auto
 • Lăcătuş mecanic
 • Instalator
 • Electrician
 • Telefonist
 • Agent paza
 • Muncitori calificati
 • Personal de curăţenie
4. Serviciul Financiar Contabilitate
 • Economist
 • Referent contabilitate
 • Casier
5.Tehnologia Informaţiei şi Comunicării
 • Inginer de Sistem
 • Analist
 • Operator date
 • Bibliotecar
6.Conservarea colecțiilor
 • Conservator general
 • Conservator depozit
 • Restaurator: corp carte, legătura carte, lemn-metal
 • Investigator chimic-biologic
 • Legător carte
7. Alte profesii:
 • referent resurse umane
 • referent protectia muncii
 • referent protecţie civilă, PSI
 • arhivar
 • consilier juridic
 • auditor
 • consilier
 • dactilorotaprint
 • secretar-dactilograf

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

Sala Ludoteca Apolodor din Labrador (etaj mezanin):
luni, marți, miercuri, joi, vineri: 9.00-14.00 

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Sala multimedia George Enescu (etaj 6, corp A):
luni - vineri: 09:00-17:00

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2024 Biblioteca Naţională a României