caută:   
 
 

voluntariat în bn

 
Programul „Voluntar la Biblioteca Naţională” (16 aprilie – 31 decembrie 2017)

Biblioteca Naţională a României lansează concursul privind participarea la un stagiu în cadrul Programului „Voluntar la Biblioteca Naţională”, în condiţiile generale ale Legii nr. 78/ 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.

Programul se va desfăşura în perioada 16 aprilie – 31 decembrie 2017*, la sediul Bibliotecii Naţionale a României din B-dul Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti.

La finalul stagiului, participanţii vor primi certificate de voluntariat în care vor fi menţionate competenţele dobândite.

Pe toată durata participării la acest program, Biblioteca Naţională a României nu asigură niciun fel de cheltuieli (transport, cazare, diurnă, comunicaţii, asigurări sociale și medicale etc.).

Principalul avantaj al desfășurării unei activități de voluntariat în condițiile oferite de Legea 78/2014 este menționat în Art. 10, alin. (2):

Activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite.

Pentru ce aș alege să fiu voluntar la Biblioteca Națională a României?

► Voi înțelege ce este o bibliotecă națională;
► Voi dobândi experiență într-o organizație complexă;
► Voi înțelege care este drumul cărții de la editor până la cititor;
► Voi lucra într-un mediu dinamic, stimulativ pentru dezvoltarea personală;
► Voi cunoaște „partea nevăzutăˮ a bibliotecii, acele activități care își pun amprenta asupra dezvoltării intelectuale, asupra capacității de regăsire și de valorificare a informației.

* Participanții pot opta fie pentru voluntariat pe întreaga perioadă 16 aprilie – 31 decembrie 2017, fie pentru voluntariat în segmente de cel puțin două luni de activitate, în perioada menționată. În cazuri excepționale, pot fi acceptați voluntari și pentru o singură lună de activitate. Programul de activitate poate fi integral (8 ore/zi) sau parțial (începând de la 3 ore/zi). 

Condiţii generale de participare:
a) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
b) cunoaşterea de limbi străine (nivel avansat), susţinută de documente (exclusiv pentru componentele C și D);
c) vârsta minimă: 18 ani;
d) stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii atribuţiilor specifice stagiului asumat, atestată prin adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie.

Abilităţi şi competenţe generale necesare:
b) abilităţi de comunicare şi relaţionare;
c) creativitate;
d) disponibilitate de a lucra în echipă;
e) sociabilitate, adaptabilitate, iniţiativă;
f) abilităţi de utilizare a computerului – nivel mediu.


Stagiul de voluntariat desfăşurat în perioada 16 aprilie – 31 decembrie 2017 va include nouă componente:


A. Coordonarea activităţii în cadrul Programului „Voluntar la Biblioteca Naţională” – 1 post

Responsabilități:
Coordonarea echipelor de voluntari care activează în cadrul programului „Voluntar la Biblioteca Naționalăˮ;
Întocmirea fişelor de prezenţă săptămânale în cadrul programului „Voluntar la Biblioteca Naționalăˮ;
Păstrarea legăturii permanente cu responsabilul programului de voluntariat din partea Bibliotecii Naţionale;
Colaborarea cu şefii departamentelor Bibliotecii Naţionale a României (servicii, birouri, compartimente) implicate în activităţile de voluntariat;
Realizarea de rapoarte privind activităţile în cadrul programului „Voluntar la Biblioteca Naționalăˮ, la cererea responsabilului programului de voluntariat din partea Bibliotecii Naţionale a României;
Participarea la acţiunile de promovare a programului „Voluntar la Biblioteca Naţională”, sub toate formele şi pe toate canalele de comunicare.

Condiţie specifică:

Cel puțin 1 an de studii superioare

Abilităţi şi competenţe specifice:
a) Abilităţi de liderB. Activitatea de scanare, în scopul realizării unor copii-substitut – 10 posturi

Responsabilități:
Scanarea documentelor;
Verificarea conformităţii cu originalul;
Arhivarea documentelor conform metodologiei de lucru;
Colaborarea cu şefii departamentelor implicate în procesul de scanare.


C. Asistenţă managerială – 3 posturi

Responsabilităţi:
Analiza şi organizarea informaţiilor semnificative pe subiecte propuse de managerul instituţiei sau, după caz, de Directori;
Elaborarea și redactarea de rapoarte privind prezenţa subiectului Biblioteca Naţională a României în presă, la propunerea Managerului (dosar de presă);
Scanarea şi arhivarea de documente;
Îndeplinirea unor activități de protocol.


Condiţie specifică:

Cel puțin 1 an de studii superioare

Abilităţi şi competenţe specifice:

cunoașterea limbii engleze (nivel avansat);
cunoașterea limbii române (nivel avansat – inclusiv redactare);
cunoașterea limbii franceze prezintă avantaj.


D. Traducerea paginii web a Bibliotecii (engleză şi franceză) – 5 posturi pentru limba franceză şi 5 posturi pentru limba engleză

Responsabilităţi:
Traducerea textelor aferente paginii web a Bibliotecii Naţionale a României;
Adaptarea textelor utilizând limbajul adecvat în limba străină în care se face traducerea;
Corectarea textelor în limbă străină aferente paginii web a Bibliotecii Naţionale a României.

Abilităţi şi competenţe specifice:

cunoașterea limbilor engleză și franceză (nivel avansat).


E. Proiectul Book-a-Book – 50 de posturi

Responsabilităţi:
Înregistrarea datelor bibliografice retrospective ale Bibliotecii Naționale a României, pe o platformă online, în vederea punerii la dispoziţie a fişelor catalogului tradiţional. Înregistrarea datelor bibliografice se face prin completarea unui formular electronic care conţine câmpurile de bază specifice descrierii ISBD şi pe baza fişei scanate a catalogului tradiţional alfabetic. Fiecare voluntar se autentifică printr-un cont şi cu o parolă (informaţii privind modul de lucru – pe adresa: http://bookathon.bibnat.ro/; puteți vă înscrieți la adresa http://bookathon.bibnat.ro/signup/, având opţiunea de a completa câteva fişe, pentru a vă putea decide dacă doriţi sau nu să participați ca voluntar la acest modul.)


F. Organizare/ susţinere de ateliere / evenimente educaţionale pentru preşcolari şi şcolari – 15 posturi

Responsabilităţi:
Susţinerea de ateliere de lectură, educaţie plastică, muzică, teatru, coregrafie, menite să continue şi să completeze formarea şcolară şi să ofere copiilor preşcolari posibilitatea de a trăi experienţe noi de joc şi învăţare;
Cercetarea fondului de documente adresate copiilor preşcolari, din catalogul tradiţional şi cel online al Bibliotecii Naţionale a României;
Selectarea de documente adresate copiilor preşcolari, din catalogul tradiţional şi din cel online al Bibliotecii Naţionale a României, pentru utilizarea în cadrul atelierelor;
Cercetarea/ documentarea în vederea susţinerii unor seminare pe teme legate de cartea rară, de istoria şi arta cărţii şi a scrisului, adresate copiilor cu vârste cuprinse între 6 şi 12 ani;
Cercetarea colecţiilor de manuscrise, de carte veche şi bibliofilă deţinute de Biblioteca Naţională a României, în vederea susţinerii unor seminare pe teme legate de cartea rară şi manuscrisă, adresate copiilor cu vârste cuprinse între 6 şi 12 ani;
Propunerea de teme/ subiecte de seminare inspirate de documentele aflate în Colecţiilor Speciale ale Bibliotecii Naţionale a României, recomandate copiilor cu vârste cuprinse între 6 şi 12 ani;
Susţinerea de seminare pe teme legate de cartea rară, de istoria, arta cărţii şi a scrisului, pentru copii cu vârste cuprinse între 6 şi 12 ani;
Pregătirea/ organizarea spaţiului de lucru;
Supravegherea/ îndrumarea copiilor în activităţi de educaţie plastică.


G. Susținere/organizare a unor activități culturale şi de promovare – 12 posturi

Responsabilităţi:
Realizarea de fotografii şi filmări la evenimentele Bibliotecii;
Organizarea şi arhivarea fotografiilor şi filmărilor de la evenimentele Bibliotecii;
Elaborarea de sinteze asupra informaţiilor relevante apărute în presă cu privire la viaţa culturală şi politică din România;
Implicarea în amenajarea spaţiului, în semnalarea evenimentelor în Bibliotecă (afişare, informare etc.);
Colectarea zilnică a informaţiilor publicate în presă despre Bibliotecă (inclusiv retrospectiv);
Colectarea de informaţii publicate în presă despre evenimente organizate la Bibliotecă;
Participarea la acţiuni de diseminare a materialelor de promovare a activităţilor culturale şi profesionale ale Bibliotecii, în rândul publicului şi în presă, atât online, cât şi offline.
Preluarea grupurilor înscrise la ateliere, din zonele de acces în incinta Bibliotecii şi însoţirea lor până la sălile de lectură în care se vor desfăşura atelierele.


H. Elaborarea de bibliografii retrospective analitice şi analiza unor bibliografii – 10 posturi

Responsabilităţi:
Descrierea bibliografică a unor articole din publicaţii periodice în format electronic;
Prelucrarea unor informații din bibliografiile elaborate de Biblioteca Națională a României.

Condiţie specifică:

Cel puțin 1 an de studii superioare.
Informaţii legate de organizarea înscrierii şi a selecţiei voluntarilor în cadrul programului „Voluntar la Biblioteca Naţională”

PRECIZĂRI

Un aspirant la poziția de voluntar în cadrul Bibliotecii Naționale a României poate să se înscrie la una sau mai multe dintre componentele propuse (A – H). Este important ca, în scrisoarea de intenție, să fie indicate responsabilitățile din cadrul fiecărei componente pe care candidatul consideră că le poate îndeplini.
Selectarea candidaților se va face ținând cont de faptul că un voluntar poate să îndeplinească una sau mai multe responsabilități din cadrul fiecăreia dintre componentele la care s-a înscris, în funcție de disponibilitate, de competențele și abilitățile probate prin actele depuse la dosar sau în etapa interviului.

ÎNSCRIEREA 

Dosarele de înscriere vor conţine:
a) cerere de înscriere în programul „Voluntar la Biblioteca Naţională” adresată Managerului Bibliotecii Naţionale a României; în cerere se va menţiona componenta/ componentele în cadrul căreia/ cărora voluntarul doreşte să se implice și datele de contact (telefon, email, cont skype – dacă se optează pentru interviu online);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
c) acte care să ateste nivelul studiilor, în copie;
d) curriculum vitae (semnătură şi dată);
e) scrisoare de intenţie (semnătură şi dată);
f) adeverinţă medicală;
g) certificat care să ateste nivelul de cunoaștere a limbii străine (nivel C1 sau C2) – exclusiv pentru componentele C și D.

Înscrierea în programul „Voluntar la Biblioteca Naţională” şi depunerea dosarelor complete cu actele menţionate vor putea fi făcute în perioada 24 martie – 3 aprilie 2017, între orele 9.00-16.00, la sediul Bibliotecii Naţionale a României din Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti, Corp F3, et. 1, Biroul 06 (Tabita Chiriţă – Responsabil al Programului „Voluntar la Biblioteca Naţională”). Acest calendar este valabil pentru candidații care își exprimă intenția să înceapă activitatea de voluntariat la data de 16 aprilie 2017. Pentru perioade ulterioare, vor fi stabilite alte calendare, în principiu lunar, în funcție de gradul de ocupare a posturilor vacante de voluntariat. 

Lipsa unuia dintre documentele mai sus solicitate duce automat la respingerea dosarului.

SELECŢIA VOLUNTARILOR

Selecţia se face în două etape:

Etapa I – selecţia dosarelor (4 – 5 aprilie 2017).
Rezultatele selecţiei vor fi publicate pe pagina web a Bibliotecii Naţionale a României, în data de 5 aprilie 2017.

Etapa II – interviul voluntarilor admişi la prima etapă (6 – 11 aprilie 2017 – programul va fi transmis fiecărui candidat care a trecut cu succes prima etapă). Interviul va avea loc fie la sediul Bibliotecii, fie online, în funcție de preferința candidatului (aspect care va fi menționat în scrisoarea de intenție).
Rezultatele interviului vor fi publicate pe pagina web a Bibliotecii Naţionale a României mai cel târziu în data 11 aprilie 2017.

Condiţii generale de participare:
a) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
b) cunoaşterea de limbi străine (nivel avansat) – susţinută de documente (exclusiv pentru componentele C și D);
c) vârsta minimă: 18 ani;
d) stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii atribuţiilor specifice stagiului asumat, atestată prin adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie.

Abilităţi şi competenţe necesare înscrierii:
a) abilităţi de lider (exclusiv pentru componenta A);
b) abilităţi de comunicare şi relaţionare;
c) creativitate;
d) disponibilitate de a lucra în echipă;
e) sociabilitate, adaptabilitate, iniţiativă;
f) abilităţi de utilizare a computerului – nivel mediu.

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

Sala Ludoteca Apolodor din Labrador (etaj mezanin):
luni, marți, miercuri, joi, vineri: 9.00-14.00 

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Sala multimedia George Enescu (etaj 6, corp A):
luni - vineri: 09:00-17:00

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2024 Biblioteca Naţională a României